Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Voucher στον τομέα του Τουρισμού για ανέργους και Εποχικά Εργαζόμενους

Το Υπουργείο Τουρισμού ανακοίνωσε ένα νέο πρόγραμμα επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στον τομέα του τουρισμού. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους και εργαζόμενους στον κλάδο και έχει ως στόχο την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και την επανακατάρτιση των εργαζομένων, με στόχο τη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών στον τουριστικό κλάδο.

Δικαιούχοι

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν:

 • Έλληνες υπήκοοι, υπήκοοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), ή/και υπήκοοι τρίτων χωρών (χωρών εκτός κρατών-μελών της ΕΕ), οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στη χώρα.
 • Εποχικά εργαζόμενοι (πρόσκαιρα άνεργοι) τουριστικών επιχειρήσεων ή μακροχρόνια άνεργοι του τομέα του τουρισμού.
 • Άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών.
 • Άτομα που διαθέτουν τη τελευταία δεκαετία τουλάχιστον διακόσια (200) ημερομίσθια συνολικά στον τομέα του τουρισμού ή σε ειδικότητα συναφή με την ειδικότητα κατάρτισης.
 • Άτομα που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Ανέργων της Δ.Υ.Π.Α. (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.), ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

Προγράμματα κατάρτισης
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ειδικότητες κατάρτισης:

 1. Υπηρεσίες υποδοχής και ψηφιακές δεξιότητες
 2. Επισιτισμός και υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων
 3. Μαγειρική και ζαχαροπλαστική τέχνη
 4. Υπηρεσίες οροφοκομίας και περιβαλλοντική διαχείριση
 5. Εμψυχωτής Τουριστικών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής
 6. Υπηρεσίες Λουτροθεραπείας/Θαλασσοθεραπείας – SPA
 7. Στέλεχος Τουριστικών Γραφείων

Διάρκεια και τρόπος εκπαίδευσης

Η διάρκεια κάθε προγράμματος κατάρτισης είναι 250 ώρες. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης (e-learning).

Επιδότηση
Η επιδότηση για κάθε πρόγραμμα κατάρτισης ανέρχεται σε 1.250 €. Σε περίπτωση ολοκλήρωσης δύο προγραμμάτων κατάρτισης, η επιδότηση ανέρχεται σε 2.500 €.

Έναρξη προγράμματος
Η έναρξη του προγράμματος αναμένεται εντός του 2023. Αναλυτική πρόσκληση θα εκδοθεί από το Υπουργείο Τουρισμού.

Σημείωση: Ο καταρτιζόμενος που πέρασε επιτυχώς προηγούμενο κύκλο του προγράμματος, μπορεί να παρακολουθήσει και δεύτερο κύκλο, σε διαφορετική ειδικότητα, σύμφωνα με τους όρους της οικείας Προκήρυξης

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα για την προστασία προσωπικών δεδομένων εδώ.

ΚΔΒΜ ΜΠΟΥΡΤΣΟΥΚΛΗ
Πληροφορίες : τηλ. 2710-232331, 6999520054
11ου Συντάγματος 7-9 Τρίπολη (όπισθεν του CINE VILLE)